Logo UOKiK
Logo Pomoc Techniczna

SUDOP

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej


ZAWARTOŚĆ BAZY SUDOP

Baza SUDOP zawiera informacje o:

  1. wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
  2. pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
  3. wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

UWAGA:

    Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.
    Informacje, o których mowa w pkt 1. i 2. powyżej, nie uwzględniają:

  • środków pomocowych, których okres obowiązywania zakończył się przed 2016 rokiem,
  • pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (o ile nie została ona notyfikowana Komisji Europejskiej),
  • pomocy de minimis.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

Informacje udostępniane za pośrednictwem systemu SUDOP pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

PRAWIDŁOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ DANYCH

Za prawidłowość i kompletność ww. sprawozdań odpowiadają wyłącznie podmioty je sporządzające. Ze względu na fakt, iż jedynie te podmioty mają możliwość korygowania swoich sprawozdań, w celu wyjaśnienia zauważonych błędów należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami udzielającymi pomocy. UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku błędnego sporządzenia sprawozdania przez podmiot udzielający pomocy. Należy mieć na uwadze, iż podmioty udzielające pomocy mają 7 dni od dnia udzielenia pomocy na wprowadzenie informacji o pomocy do aplikacji SHRIMP oraz 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie wartości pomocy na korektę tej informacji. W związku z tym informacja o pomocy udzielonej lub zmianie jej wartości w ciągu ostatnich 7 dni może jeszcze nie być wprowadzona do systemu SUDOP[1].

CHARAKTER DANYCH

Wydruki danych o pomocy otrzymanej przez beneficjenta mają charakter wyłącznie informacyjny. Oznacza to, że przedstawienie wydruku podmiotowi udzielającemu pomocy nie jest równoznaczne z realizacją obowiązku przedstawienia zaświadczenia/oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

[1] Aktualizacja danych w systemie SUDOP odbywa się codziennie w godzinach nocnych, dlatego też sprawozdania wprowadzone za pośrednictwem aplikacji SHRIMP będą widoczne w systemie SUDOP następnego dnia.

.

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów