Logo UOKiK
Logo Pomoc Techniczna

SUDOP

System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej

Uwaga:
w związku z awarią jednej z funkcjonalności systemu wyświetlane za pośrednictwem SUDOP dane są aktualne na dzień 10 stycznia 2023 r. Tym samym, zmiany w sprawozdaniach wprowadzone po tym terminie nie są widoczne.

 
PRZYWRÓCENIE PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI SUDOP PLANOWANE JEST NA MAJ 2023 R.
 
Zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jedynymi dokumentami niezbędnymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis są zaświadczenia o pomocy de minimis, które są wydawane z urzędu przez podmioty udzielające pomocy. Do wniosku o pomoc de minimis dołączyć należy kopię tych zaświadczeń lub sporządzone na ich podstawie oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku i w okresie dwóch poprzedzających go lat.
 
Powyższe zasady ogólne obowiązują m.in. w przypadku składania wniosku do PFRON o dofinansowanie. Wydruk pobrany z SUDOP nie stanowi potwierdzenia wykorzystania dostępnego limitu przez przedsiębiorcę!


ZAWARTOŚĆ BAZY SUDOP
Baza SUDOP zawiera informacje o:
1. wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
2. pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
3. wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.
UWAGA:
•    Baza SUDOP nie zawiera informacji o pomocy udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie.
•    Informacje, o których mowa w pkt 1. i 2. powyżej, nie uwzględniają:

o    środków pomocowych, których okres obowiązywania zakończył się przed 2016 rokiem,
o    pomocy stanowiącej rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (o ile nie została ona notyfikowana Komisji Europejskiej),
o    pomocy de minimis.

ŹRÓDŁO INFORMACJI
Informacje udostępniane za pośrednictwem systemu SUDOP pochodzą ze sprawozdań o udzielonej pomocy sporządzanych za pośrednictwem aplikacji SHRIMP przez podmioty udzielające pomocy na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
PRAWIDŁOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ DANYCH
Za prawidłowość i kompletność ww. sprawozdań odpowiadają wyłącznie podmioty je sporządzające. Ze względu na fakt, iż jedynie te podmioty mają możliwość korygowania swoich sprawozdań, w celu wyjaśnienia zauważonych błędów należy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami udzielającymi pomocy. UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku błędnego sporządzenia sprawozdania przez podmiot udzielający pomocy. Należy mieć na uwadze, iż podmioty udzielające pomocy mają 7 dni od dnia udzielenia pomocy na wprowadzenie informacji o pomocy do aplikacji SHRIMP oraz 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie wartości pomocy na korektę tej informacji. W związku z tym informacja o pomocy udzielonej lub zmianie jej wartości w ciągu ostatnich 7 dni może jeszcze nie być wprowadzona do systemu SUDOP.
CHARAKTER DANYCH
Wydruki danych o pomocy otrzymanej przez beneficjenta mają charakter wyłącznie informacyjny. Oznacza to, że przedstawienie wydruku podmiotowi udzielającemu pomocy nie jest równoznaczne z realizacją obowiązku przedstawienia zaświadczenia/oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


.

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów